Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Fyzioterapie

Poskytujeme: lůžkovou i ambulantní péči

 

Umístění:

 • prostory RHB LDN + ambulance - suterén budovy LDN
 • prostory RHB PNE + ambulance - I. patro budovy Honlova domu            

 

Personální obsazení: 

 

RHB LDN, OLÚ Albertinum, Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

 

 pozice  jméno   telefon/email
 vrchní sestra  Alena Šafářová

 

  465 677 904, 702 234 985

  safarova@albertinum-olu.cz

 vedoucí

 fyzioterapeut

 Mgr. Daria Marešová

 

  rodičovská dovolená

 

 fyzioterapeut

 

 Mgr. Monika Papáčková

 

 

  rodičovská dovolená

 

 fyzioterapeut  Mgr. Roman Papáček

 

  465 677 915

 

 

 fyzioterapeut

 

 Bc. Adriana Spišáková

  465 677 915

 

 fyzioterapeut

 

 Bc. Klára Ovadová

  465 677 915

 

 fyzioterapeut

 

 Beneová Zuzana, DiS.

  465 677 915

 

 fyzioterapeut

 

 Petr Neugebauer

  465 677 915

 

RHB na odd.plicním, OLÚ Albertinum, Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

 

 pozice  jméno  telefon/email
 vrchní sestra  Alena Šafářová

 

 465 677 904

 safarova@albertinum-olu.cz

 

 fyzioterapeut  Marcela Rýdlová, DiS.

 

 465 677 810

 

 fyzioterapeut

 Markéta Žabková

 atestovaný fyzioterapeut

 

 465 677 810

 

 fyzioterapeut  Mgr. Lucie Vojtková

  

 465 677 810

 

 

 

Fyzioterapie poskytuje komplexní rehabilitační péči pacientů ambulantních i hospitalizovaných se širokým spektrem diagnóz. 

 

Rehabilitaci poskytují FYZIOTERAPEUTI dle zákona č. 96/2004Sb. v platném znění (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) - po získání odborné způsobilosti k výkonu povolání dle § 24 daného zákona.

 

Charakterem své činnosti se léčebná rehabilitace dotýká téměř všech lékařských oborů, a má tak nezastupitelné místo v léčebně preventivní péči. Rozsah poskytovaných služeb vychází z aktuálních potřeb léčebné a ošetřovatelské péče a z provozních možností oddělení.

 

 

 

Spektrum činností:

 

 • léčebná tělesná výchova:
 • využívá široké spektrum analytických a syntetických metod kinezioterapie, individuální i skupinové LTV, cvičení na pokojích na lůžku pacienta, v tělocvičně RHB, na chodbách (v atriích) oddělení, cvičení se zaměřuje na některou složku pohybu (zvětšení svalové síly, rozsahu pohybu v kloubu, rychlost pohybu, zlepšení koordinace pohybu, tvorba správných pohybových stereotypů, celkové zlepšení kondice)
 • techniky: cévní gymnastika, kondiční cvičení, polohování, cvičení pasivní, asistované, aktivní, izometrie, odporové, postizometrická cvičení, antigravitační relaxace, cvičení s pomůckami (overbally, tyče, činky), na přístrojích (nožní, ruční rotoped, manipulační deska), nářadích (žebřiny, bradla), cvičení na neurofyziologickém podkladě - PNF, Bobath, Brugger koncept, facilitační techniky - Kenny metoda, balanční trénink (gymnastické míče, kruhové úseče, balanční plochy), senzomotorická stimulace, cvičení v otevřených a uzavřených kinematických řetězcích, měkké a mobilizační manuální techniky, míčkování, posturálně-lokomoční trénink (vertikalizace, chůze s využitím různých kompenzačních pomůcek, v různém terénu), metoda Ludmily Mojžíšové

 

 • respirační fyzioterapie:
 • maximální využití metod dechové rehabilitace, nácviku inhalační terapie a zvládání dušnosti, což vede k soběstačnosti při diagnóze astma bronchiale a CHOPN (prioritně na oddělení pneumologie)
 • doporučujeme zvláště u pooperačních stavů a náhle vzniklých dušností

 

 • habituální pohybová léčba:
 • ADL = nácvik činností běžného života - samostatnost, soběstačnost v oblékání, sebenasycení, osobní hygieně

 

 • instruktážní, edukační činnost

 

 • poradenství při vybavení kompenzačními pomůckami

  

 • fyzikální terapie:
 • elektroterapie - stejnosměrný proud, nízkofrekvenční /DD, TENS, Trabertovy proudy/, interference, selektivní stimulace paretických svalů, elektrogymnastika, kombinovaná terapie, distanční terapie
 • magnetoterapie - statické, pulzní magnetické pole
 • fototerapie - biolampa
 • termoterapie - pozitivní: solux /negativní: ledování
 • mechanoterapie - ultrazvuk
 • vodoléčba - částečné vířivé koupele (dolních a horních končetin) a celkové koupele (vířivá, podvodní masáž) 

Zpět