Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Program kvality v OLU Albertinum

Nejdůležitějším posláním odborného léčebného ústavu Albertinum Žamberk je poskytování kvalitních a bezpečných zdravotních a ostatních služeb, kontinuální vzdělávání zaměstnanců a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance. 

 

Plán rozvoje kvality na rok 2019 - 2020

 • udržet nastavené standardy ČSAZ - důraz na poskytovaní kvalitní a bezpečné péče,
 • zajištění informovanosti všech zaměstnanců o programu kontinuálního zvyšování kvality, 
 • posílení týmové spolupráce mezi jednotlivými odděleními, ambulantními úseky a ostatními pracovišti.

 

Cíle rozvoje kvality na rok 2019 – 2020

 • udržet nastavené splněné standardy ČSAZ,

 • provádět interní audity, které hodnotí plnění standardů,
 • být součástí aplikace programu Národního systému hlášení nežádoucích událostí,
 • sledovat indikátory kvality a tím provádět prevenci pádů, dekubitů, infekcí spojených se zdravotní péčí, sledovat spokojenost hospitalizovaných a ambulantních pacientů a podle výsledků provádět intervence ke zlepšování podmínek při poskytování zdravotní péče,
 • zvýšit komfort při vyšetřování pacientů na ambulancích,
 • zajistit kvalitní zdravotnickou dokumentaci,
 • zajistit kvalitní řízenou strukturovanou dokumentaci,
 • sledovat spokojenost zaměstnanců, provádět hodnocení zaměstnanců, vytvářet podmínky k profesnímu růstu,
 • usilovat o finanční stabilitu s cílem vytvářet rezervy pro rozvoj technických a lidských zdrojů, ke zlepšení prostředí pro pacienty, jejich návštěvy a zaměstnance.

 

Projekty kvality na rok 2019 – 2020

 

PRIORITY

 

„Udržení kvalitní nastavenou řízenou dokumentaci“

„Provádění auditů jednotlivých pracovišť v OLÚ Albertinum Žamberk a to procesů, činností, včetně dokumentace“

„Kontinuální vzdělávání pracovníků“

„Sledování spokojenosti pacientů hospitalizovaných a ambulantních z dotazníkového šetření“

„Sledování spokojenosti zaměstnanců z dotazníkového šetření“

„Sledování nežádoucích událostí“

„Sledování a prevence infekcí spojených se zdravotní péčí“