Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Realizované projekty EU

 

eHealth - elektronizace zdravotnictví Pardubického kraje

 

 Název projektu anglicky

 eHealth

 - Electronization of the Pardubice Region Health Care

 

 Registrační číslo

 CZ.1.06/2.1.00/19.09278

 

 Plánovací období

 2007-2013

 

 Program

 Integrovaný operační program

 

 Prioritní osa

 2. Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence

 

 Oblast podpory

 2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě

 

 Žadatel

 Pardubický kraj

 

 Cíle projektu

Projekt eHealth Pardubického kraje zahrnuje aktivity 4 příspěvkových organizací - OLÚ Jevíčko, OLÚ Albertina Žamberk, Vysokomýtské nemocnice a Nemocnice následné péče Moravská Třebová. Projekt přispěl k modernizaci stávajících zdravotnických ICT technologií, nákupu potřebného technického vybavení, optimalizaci léčebných procesů, zavedení eReceptu, rozšíření nemocničního informačního systému (NIS) a laboratorního informačního systému (LIS), zvýšení bezpečnosti pacientů při podávání léků a při popisování nálezů v PACS, došlo k provázání na celorepublikový projekt SÚKL. Projekt také naplnil aktuální legislativní požadavky v dané oblasti.

Cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění zdravotnických procesů za podpory nasazení nových moderních IT ve čtyřech lokalitách s vazbou na nadřízené orgány a zajištění komunikace s jinými subjekty. Konkrétně jde např. o zavedení elektronického podpisu, elektronizaci procesů při vedení ošetřovatelské dokumentace, zvýšení bezpečnosti pacientů při podávání léků a při popisování nálezů v PACS, zefektivnění skladové evidence zdravotního materiálu a léčiv, zavedení elektronického podpisu do oblasti laboratorního komplementu, přizpůsobení procesů novým legislativním požadavkům v oblasti receptů, zajištění potřebné komunikace se SÚKL, dosažení vyššího stupně bezpečnosti v oblasti archivace a distribuce digitálních dat, zrychlení interní komunikace, jakož i s dalšími zdravotnickými zařízeními, efektivnější využívání HW a SW - sdílení, centralizace.

Tento projekt Pardubického kraje je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

 

 Místa realizace projektu

Odborný léčebný ústav Jevíčko, Odborný léčebný ústav v Žamberku,  Vysokomýtská nemocnice, Nemocnice následné péče Moravská Třebová

 

 Harmonogram projektu

 Datum zahájení projektu : 6.2.2014

 Datum ukončení projektu : 30.11.2015

 

 Celkové způsobilé výdaje v Kč

 11 818 746,00

 

 Vlastní zdroje Pk v Kč

 1 994 502,90

 

 Dotace z rozpočtu RR v Kč

 10 045 934,10

 

 

www.strukturalni-fondy.cz/iop