Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

   ALBERTINUM, ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV, ŽAMBERK

 

Základní informace o organizaci

 

! Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.!

  

 1. Oficiální název organizace: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

 

 1. Důvod a způsob založení:

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk (dále jen OLÚ) vznikl jako příspěvková organizace Pardubického kraje podle ust. § 35, odst. 2, písmn. k) zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 27, odst. 2, zákona č. 250 /2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  vydáním zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/148/03 ze dne 17. 4. 2003.

V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 20, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním organizace je zajištění poskytování zdravotních služeb podle § 15 odst. 1, písm. a/ zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. OLÚ je zdravotnickým zařízením zajišťujícím v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou léčebně preventivní péči osobám s poruchami zdraví, které mají převážně vleklý průběh a potřebují zvláštní péči s výrazným rehabilitačním zaměřením.

Charakterem poskytované péče je zčásti léčebnou onemocnění dýchacích cest (pneumologie a ftizeologie), duševních onemocnění, zajišťuje následnou a dlouhodobou lůžkovou péči, a zčásti ambulantní péčí onemocnění zmíněných zdravotních oborů.

 

  • Zřizovací listina KrÚ 8731/2003/0SZ ze 17.4.2003 (ve znění pozdějších dodatků)
  • Poslední změna registrace poskytovatele zdravotních služeb SpKrÚ 27923-8/2020/OZ z 16.04.2020
  • Poslední změna registrace sociálních služeb u Krajského úřadu v Pardubicích SpKrú 78221/2011 OSV z 19.9.2011
  • Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce č.712 z 1.8.2003

 

 1. Organizační struktura

Oddělení a provozy OLÚ

  1. Plicní oddělení - pneumologie a ftizeologie
  2. Oddělení následné a dlouhodobé péče
  3. Psychiatrické oddělení 
  4. Oddělení ambulancí
  5. Hospodářsko-technická správa
   • administrativa
   • provoz prádelny
   • provoz údržby
   • stravovací provoz

 

 1. Kontaktní údaje:

název:                           Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

sídlo:                            Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk          

tel.:                              spojovatelka:  +420 465 612 211

                                    provolba: +420 465 677 *** (viz kontakty)

fax:                                             +420 465 612 110

E-mail:                          albertinum@albertinum-olu.cz

WWW:                           www.albertinum-olu.cz

ID datové schránky:         nvnkgsg               

IČ:                                001 96 096

DIČ:                              CZ00196096

statutární orgán:              Ing. Rudolf Bulíček, ředitel          

 

Adresa elektronické podatelny:  albertinum@albertinum-olu.cz

 

pracovní doba :    

 • Hospodářsko-technická správa:      pondělí až pátek    6.00 – 14.30
 • zdravotnická oddělení:                  nepřetržitý provoz 24 hodin denně

 

 1. Bankovní spojení:
  • č.ú. 234783757/0600 - depozitní účet (výdaje a příjmy pacientů a klientů)
  • č.ú. 174-401109664/0600 - konto „Stáří“ (příjem finančních darů, platby na účely darů)
  • č.ú. 401109664/0600 – konto „Plíce“ (příjem finančních darů, platby na účely darů.)
  • č.ú. 18938611/0100 - běžný účet (příjem dotací, daní, příjmů z prodeje majetku...)

 

 1. IČO: 001 96 096

 

 1. DIČ: CZ00196096

 

 1. Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

Žádost je podána dnem, kdy ji OLÚ obdržel.

Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2 zákona, se považuje za nové podání žádosti.

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují vedoucí zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem  OLÚ.

Písemně podané žádosti jsou vyřizovány dle svého charakteru ředitelem OLÚ.  Centrální evidence je vedena ředitelem OLÚ.

 

 1. Příjem žádostí a dalších podání:

Žádost či stížnost, návrh, podnět nebo jiné dožádání lze podat v písemné podobě poštou, osobně prostřednictvím podatelny OLÚ nebo elektronicky. Stížnost lze podat i ústně, a to u ředitele OLÚ.

Pravidelným způsobem doručování rozhodnutí je doručení poštou nebo datovou schránkou.

Při vyřizování žádostí a podání se OLÚ řídí příslušnými právními předpisy.

 

 1. Opravné prostředky:

Opravné prostředky proti rozhodnutí ředitele OLÚ  učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím ředitele OLÚ Krajskému úřadu Pardubického kraje, a to ve lhůtě  uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených zákonem, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím ředitele OLÚ ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 

 1. Formuláře 

 

 1. Nejdůležitější předpisy:
 • zák.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • zák.č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák.č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zák.č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák.č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • zák.č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • zák.č. 379/2005 sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů,
 • zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zák.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák.č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • zák.č. 86/2002 Sb.,   o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
 • zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zák.č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák.č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
 • všechny platné vnitřní řády, směrnice  a provozní předpisy OLÚ

 

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Zveřejňování informací provádí  OLÚ na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu.

 

Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví ředitel dle sazebníku:

 • mzdové náklady: 140,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené     s vyhledáním informace v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací
 • materiálové náklady: 1,00 Kč za každou stránku formátu A4 pořizované ČB fotokopie nebo skenované kopie, od 10 Kč do 30 Kč (dle tipu nosiče) za CD / DVD
 • doručovací náklady:  hodnota balného a poštovného dle platného ceníku  České pošty.

 

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na pokladně OLÚ nebo bezhotovostní platbou na účet OLÚ, a to vždy před poskytnutím informace.

 

   14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999

 

 1. Přehled informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 (viz. níže dokumenty ke stažení)