Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 114 let (1905-2019)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Kontakty-zdravotně sociální pracovnice (ZSP)


Pneumologie a ftizeolgie, sociální lůžka (Honlův dům):

 

  pozice    jméno    telefon/email 

  zdravotně

  sociální pracovnice 

  Mgr. Zlata Stejskalová   

  465 677 855

  stejskalova@albertinum-olu.cz

 v případě nepřítomnosti volejte 465 677 870, vrchní sestra plicní odd.

 

Psychiatrie (Albertova vila):

 

  pozice    jméno    telefon/email 

  zdravotně

  sociální pracovnice 

  Mgr. Hana Faltusová  

  465 677 801, 702 235 202

  faltusovah@albertinum-olu.cz  

 

 

Následná a dlouhodobá lůžková péče:

 

  pozice    jméno    telefon/email 

  zdravotně

  sociální pracovnice 

  Dagmar Kovalová 

  465 677 914

  kovalova@albertinum-olu.cz 

  Sociální práce v OLU Albertinum

Sociální práce v OLU Albertinum je oblastí, kde se péče zdravotní prolíná s péčí sociální a je nedílnou a nezbytnou součástí léčebného a ošetřovatelského procesu. Ke komplexnosti léčby nevyhnutelně patří i pomoc při řešení sociálních problémů pacienta v případech, kdy toho není schopen sám, rodina mu tuto péči poskytnout nemůže, nechce, nebo pokud pacient rodinu nemá. Každý pacient má právo na dostupnost sociální pomoci při řešení svých sociálních problémů. 

 

Cílem sociální práce  je pomoci pacientům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a ve vztahu k onemocnění nebo  jeho následkům nezvládají sami nebo s pomocí rodiny či blízkých vzniklou situaci řešit. 

Zdravotně sociální pracovníci poskytují nebo zprostředkovávají pacientům pomoc v nepříznivé sociální situaci podle konkrétní potřeby. Podle závažnosti a komplikovanosti problematiky zdravotně sociální pracovník společně s pacientem stanovuje priority, postupy a cíle sociálního procesu.  Proces zdravotně sociální práce je zaměřen na individuální přístup k pacientovi, dále do procesu zapojuje pacientovu rodinu, opatrovníky a osoby blízké. Na řešení problémů zdravotně sociální pracovník úzce spolupracuje s multidisciplinárním týmem (lékaři a ostatní zdravotnický personál). V průběhu procesu sociální práce se řídí zdravotně sociální pracovník nejnovějšími metodami a používá nejnovější pracovní postupy při řešení problémové sociální situace včetně přístupu k pacientovi.

 

Cílová skupina

Pacienti, kterým je pomoc poskytována, jsou nejčastěji osoby neschopné řešit své problémy z důvodu:

  • Snížené soběstačnosti v souvislosti s věkem, či nemocí
  • Dlouhodobě nebo nevyléčitelně nemocný
  • Tělesný handicap (pohybový, smyslový, mentální, aj.)
  • Psychické onemocnění
  • Demence
  • Závislosti (alkohol, drogy, hry aj.)
  • Nezajištěné bydlení (osoby bez přístřeší)
  • Hmotné nouze
  • Evidence na úřadu práce
  • Izolace z důvodu infekční nemoci