verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
119 let (1905 - 2024)

Nacházíte se na stránce:KvalitaBezpečí pacientů

Bezpečí pacientů

Nedílnou součástí systému řízení zdravotní péče je uplatnění zásad a činností, které vedou ke zvyšování kvality a bezpečí.

 

Abychom mohli dokázat, že poskytujeme kvalitní a bezpečnou péči, musíme to nějakým způsobem měřit a porovnávat.

 

Proto byly v OLÚ ALBERTINUM vytvořeny indikátory kvality, které můžeme charakterizovat jako výstražné signály, které nás mohou varovat, že není něco v pořádku.

 

Indikátory kvality aktualizujeme každý rok a dále dle potřebnosti a závažnosti.

 

Pro rok 2024 byly zvoleny tyto indikátory:

 • Sledování nežádoucích událostí
 • Sledování infekcí spojené se zdravotní péčí a jejich pravidelné vyhodnocování
 • Sledování pádů – důraz klademe na prevenci
 • Sledování spokojenosti pacientů hospitalizovaných i ambulantních
 • Sledování spokojenosti zaměstnanců
 • Audity uzavřené zdravotnické dokumentace

 

Dalším ukazatelem zajištění bezpečí pro naše pacienty je provádění interních auditů (vnitřních kontrol), které máme dopředu naplánované anebo se také dělají neplánovaně dle potřeby. Tyto audity porovnávají, zda platná legislativa (naše vnitřní normy) odpovídá naší běžné praxi.

 

Bezpečí pacientů je dále zajištěno sledováním a vyhodnocováním stížností.

 

Jaký je postup při vyřizování stížnosti, naleznete na našich stránkách „řešení stížností“. Sice raději přijímáme pochvaly, ale i stížnost je pro nás impulsem, abychom něco změnili a zlepšili.

Při poskytování zdravotních služeb vycházíme z doporučených diagnostických, léčebných a ošetřovatelských postupů, které jsou doporučeny odbornými a profesními organizacemi zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Naše postupy pravidelně (minimálně 1 x rok) aktualizujeme. S tím úzce souvisí kontiunuální vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků a aplikace nejnovějších poznatků do praxe.

 

Bezpečí pacientů zaručujeme vyhledáváním rizikových faktorů a prováděním preventivních

opatřeních v následujících oblastech:

 • Pády a poranění
 • Vznik dekubitů
 • Vyhodnocování stavu výživy pacienta a prevence malnutrice
 • Správná identifikace pacientů
 • Bezpečné podávání léčiv, bezpečnost při používání rizikových léčiv
 • Prevence infekcí spojené se zdravotní péčí, zavedení optimálních postupů hygieny rukou
 • Bezpečná komunikace
 • Bezpečné předávání pacientů, ad.

 

Dalším kritériem je zajištění bezpečného prostředí pro pacienty i zaměstnance.

 

OLÚ ALBERTINUM má zaveden program, jehož součástí je identifikace rizikových míst a činností, které by mohly ohrozit pacienty, jeho návštěvy, zaměstnance nebo životní prostředí. Tyto riziková místa se pravidelně interně i externě kontrolují.

 

Do oblasti bezpečného prostředí patří např.:

 • Platné hygienické předpisy
 • Požární ochrana
 • Školení zaměstnanců v bezpečnosti při práci
 • Bezpečné budovy a provozy
 • Bezpečné zacházení s nebezpečnými látkami, s odpady
 • Bezpečné zacházení se zdravotnickou technikou, ad.