verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Zahájení realizace projektu

 

Dne 24. února 2015 nám Ministerstvo financí ČR, jako poskytovatel dotace, doručilo s definitivní platností ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE resp. schválení přidělení grantu v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014, progra-mu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví/Public Health Initiatives.

 

Projektu pod názvem „Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychi-atrického oddělení/Albertinum Žamberk – the Impementation of the Comprehensive Rehabilitation Systém in Terms of a Psychiatric Clinic“ bylo přiděleno registrační číslo NF-CZ11-OV-2-026-2015 a celkové předpoklá-dané způsobilé výdaje na realizaci projektu činí celkem 23 979 885 Kč. Dotace z Národního fondu činí maxi-málně 80% z této částky, tedy 19 183 907 Kč. Lhůta pro realizaci projektu je stanovena od 15.12.2014 do 30.04.2016.

Byla tak završena náročná fáze přípravy podkladů žádosti o přidělení grantu, která započala již v letních měsících roku 2014 ve spolupráci s vedoucím odboru zdravotnictví Pardubického kraje a poté na základě smluvního vztahu s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, konkrétně Ing. Veronikou Šimkovou.

 

Za naše zdravotnické zařízení (dále ZZ) byl vytvořen projektový tým ve složení Ing. Rudolf Bulíček, Eva Šulcová, Ing. Vladimír Fabián, Mgr. Petra Urbanová, Bc. Hana Leichtová, Mgr. Simona Žabková s pevně stanovenými úkoly a kompetencemi ve fázi přípravy projektu, realizační fázi a fázi udržitelnosti.

 

Dalším členem týmu je zástupce gesčního odboru zdravot-nictví Pardubického kraje Ing. Rudolf Hlaváč, externím dodavatelem projektové dokumentace pro stavební povolení je společnost KIP s.r.o. Litomyšl zastoupená Ing. Janou Věnečkovou.

 

Nyní následuje fáze realizační, kdy probíhají, proběhla či budou probíhat výběrová řízení na dodavatele služeb a zboží souvisejících s vlastním projektem.

 

Hlavním cílem realizovaného projektu „Albertinum Žamberk - zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ je uspokojení podmínek pro rozvoj a implementaci komplexního programu léčebně rehabi-litační péče v podmínkách psychiatrického oddělení, který umožní sledovat a vyhodnocovat stav pacienta a rozhod-nutí o jeho umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče a postupně pacienta připravit na návrat do běžného života, což povede i ke snížení rehospitalizace pacientů. Komplexnost, resp. ucelenost systému je v před-kládaném projektu chápána jako vzájemné propojení intervencí v oblasti tělesného zdraví, duševního zdraví a soci-álních potřeb. Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu tzv. "lékařské vily" v areálu OLÚ Albertinum Žamberk, neboť není možné implementovat kompletní systém ucelené rehabilitace do stávajících prostor psychiat-rického oddělení. Rekonstrukcí vzniknou terapeutické místnosti k využití prvků skupinové psychoterapie a metod léčebné rehabilitace.

 

Dále cvičná kuchyňka a denní místnost pro nácvik stravovacích návyků, stolování i k posilování fungování v běžném životě. Cvičná prádelna a doplňkové sociální zařízení k nácviku péče o osobní věci a zajištění sebeobsluhy nezbytné v běžném denním životě i upevnění pracovních návyků. Prostory denního stacionáře pro za-jištění komplexní rehabilitace, prostory psychiatrické ambulance, ambulance klinické psychologie, pracovna sestry pro komunitní péči. Rekonstrukcí dále vznikne pracovna, zázemí pro sociálního pracovníka k zajištění návaznosti extramurální sociální péče a učebna k využití edukace pacientů psychiatrického oddělení následné péče i pacientů ambulantních a pacientů denního stacionáře.

 

Současně uvolněním prostor bufetu v areálu OLÚ Žamberk dojde k snadnému vytvoření dostupného zázemí k nácviku sociálních aktivit – trénování nakupování, společného posezení v rámci principů kognitivně behaviorální psychoterapie, na které lze následně navazovat navyšováním nároků dané činnosti, a tak lépe připravovat pacienty na fungování v běžném domácím zázemí. Grant bude současně použit pro rozšíření spektra odborného vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti sociální péče a podpůrných psychotera-peutických technik. Dále bude v rámci projektu pořízeno vybavení potřebné pro systém ucelené rehabilitace, zejmé-na vnitřní vybavení vily, IT vybavení, počítačový program, cvičební pomůcky a stimulační hry. V rámci publicity pro-jektu bude mimo jiné zajištěna mediální informovanost (zejména v lokálním a regionálním tisku) a proběhne slav-nostní zahájení nového provozu, odborná konference pro odbornou veřejnost a den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Dílčím cílem projektu je destigmatizace pacientů a psychiatrické péče jako celku.

 

Přílohy:
smlouva o dílo č 4318.pdf
.pdf
16.9 MB
sod zpracovatel pd č 3 - 2015norfondcz11.pdf
.pdf
7.1 MB
Zpět