verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Nacházíte se na stránce:Aktuality

Aktuality

STOP Dekubitům

22.11.2023 - Webpage Administrátor
16. listopadu jsme si připomněli společný cíl zdravotnických zařízení STOP Dekubitům. Naše zařízení se problematikou proleženin dlouhodobě zabývá. Máme sestru specialistku, která je vyškolená v oblasti hojení ran a dekubitů a pravidelně reviduje  postupy v hojení ran a dekubitů a zavádí nové trendy do praxe. Pacienty při příchodu na oddělení hodnotíme, jak hodně jsou ohroženi vznikem dekubitů a podle toho nastavíme ošetřovatelský proces, který má za úkol působit preventivně nebo léčebně, při již vzniklém dekubitu. Může to být používání správných polohovacích pomůcek, vhodných antidekubitních matrací, antidekubitních lůžek s laterálním náklonem, preventivní krytí rizikových míst jako jsou například: paty, kotníky, lopatky, boky, týl hlavy, ale i další části těla. V případě již vzniklého dekubitu, používáme v léčbě nejen moderní hojící materiály, ale upravujeme i plán výživy ve spolupráci s nutričním terapeutem a zavádíme další opatření, která vycházejí z doporučení EPUAP. Snažíme se  edukovat i rodiny našich pacientů, aby pokračovaly v nastavených opatření i v domácím prostředí. To vše by se neobešlo bez profesionálního přístupu personálu, který ošetřuje naše pacienty. Proleženiny postihují až 20 % pacientů v evropských nemocnicích. Zdravotní systémy vynakládají zhruba 4% ročního  rozpočtu na jejich léčbu. Nejúčinnější v boji proti dekubitů je  správná prevence. Výše zmíněné důvody vedly ke vzniku celosvětové výzvy Stop dekubitům  European Pressure Ulcer Advisory Panel - EPUAP, jehož cílem je sdílení dobré praxe i výměna zkušeností mezi odbornou a laickou veřejností Více informací na  https://www.dekubity.eu/informace-pro-verejnost/charakteristika-prolezenin/                                                                                                           Bc. Marcela Valentová hlavní sestra 
Více

Návštěva náměstkyně hejtmana Pk Ing. Michaely Matouškové, MBA

23.8.2023 - Webpage Administrátor
Dne 27. července nás opět navštívila náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědná za zdravotnictví paní Ing. Michaela Matoušková, MBA spolu se svou asistentkou. Jednalo se o plánovanou návštěvu, neboť paní náměstkyně se pravidelně aktivně zajímá o chod jednotlivých zdravotnických zařízení zřizovaných krajem. Za naše ZZ se spolu se mnou zúčastnil jednání vedoucí útvaru HS Ing. V. Fabián.Paní náměstkyně se prioritně zajímala o průběh aktuálně nejvýznamnější investiční akce u nás, rekonstrukce Albertovy vily a dokončení její první části spolufinancované z prostředků EU k datu 31. 7. 2023. Dále jsme řešili možnosti financování fasády objektu tak, aby se co nejvíce přiblížila původní podobě fasády a také financování vnitřního vybavení. Tady jsme dostali příslib, že se vedení kraje potažmo Odbor zdravotnictví pokusí prostředky na tyto dvě části této akce zajistit. Ostatní části související s touto stavbou budeme nuceni financovat ze svých zdrojů, zejména část komunikací kolem Albertovy vily, část příjezdové komunikace a prostor pod objektem stravovacího provozu, a to v řádu jednotek milionů korun.Rovněž jsme paní náměstkyni informovali o vývoji projektu „Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, realizace energetických úspor provozů prádelny a varny stravovacího úseku“, kde nyní čekáme, zda projekt bude schválen poskytovatelem dotace z prostředků EU, z programu OPŽP 2021-2027, výzvy č. 9, kam byl tento náš projekt podán koncem dubna letošního roku. Také jsme informovali o naší finanční spoluúčasti, a to na poskytování komplexních služeb dotačního managementu v rámci tohoto projektu v celkové výši téměř 500 tis. Kč. U této výzvy je bohužel velmi vysoká spoluúčast na úrovní 50% z celkových nákladů, což činí cca 15 mil. Kč. Pokud by Pk nebyl ochoten či schopen spolufinancovat tento projekt svými prostředky, nemohli bychom akci realizovat. Nyní ještě jednáme o možnosti využití financování prostřednictvím projektu EPC, což by Pk nic nestálo a my bychom investici spláceli z dosažených úspor. S touto formou financování máme již zkušenosti.Představili jsme také studii obnovy historického pavilonu na zázemí pro paliativní a hospicovou péči a LDN, kterou pro nás zpracoval Ateliér architektury Ing. arch. Jana Mádlíka. Tady je prozatím financování bohužel zcela nejasné.Paní náměstkyně nás vyzvala, abychom své úspěchy vč. finančních darů a jejich dárců více prezentovali na sociálních sítích.V závěru jednání jsme paní náměstkyni informovali o dalších personálních a provozních záležitostech a poděkovali za její podporu. Ing. Rudolf Bulíček, ředitel 
Více

Akreditace pro vzdělávání

12.7.2023 - Webpage Administrátor
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk v současnosti disponuje třemi akreditacemi udělenými MZ ČR k provádění specializovaného výcviku lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků.Již v roce 2020 nám byla Rozhodnutím MZ ČR udělena akreditace pro provádění vlastního specializovaného výcviku lékařů ve specializačním oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE, v roce 2022 jsme získali opět na základě Rozhodnutí MZ ČR akreditaci pro provádění vlastního specializovaného výcviku lékařů ve specializačním oboru PSYCHIATRIE.Obě tyto akreditace nejen zvyšují prestiž obou oddělení a Albertina jako celku a povědomí o námi poskytovaných zdravotních službách, ale zejména znamenají významné posílení šancí získat lékaře v obou těchto specializačních oborech pro práci v našem zdravotnickém zařízení. U poskytovatelů následné a dlouhodobé lůžkové a ambulantní péče toto rozhodně není obvyklým standardem.   V případě akreditace v oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE jsou již dvě naše lékařky zařazeny do specializačního vzdělávání v tomto oboru a zároveň se k nám hlásí lékaři z různých zdravotnických zařízení na specializační stáže v tomto oboru v rámci základního interního kmene.I akreditace k provádění vlastního specializovaného výcviku pro specializační obor PSYCHIATRIE již přinesla efekt v podobě nástupu nového lékaře od počátku roku 2023 na naše psychiatrické oddělení ke specializačnímu vzdělávání pod vedením kvalifikovaných školitelů. Lékař posílil tým lékařů tohoto oddělení a to umožňuje pokračovat v naplňování cílů našeho schváleného Transformačního plánu v rámci transformace psychiatrické péče v ČR.Časově posledním naším úspěchem je na základě Rozhodnutí MZ ČR udělení akreditace pro vzdělávání ve specializačním nelékařském oboru PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ – KLINICKÁ PSYCHOLOGIE s termínem zahájení specializačního vzdělávacího programu od 1. 7. 2023. Nyní tedy usilujeme o získání zájemce – školence pro tento obor, který se pod vedením školitelky Mgr. Petry Urbanové bude připravovat k získání této specializace a posílí náš tým psychologů na oddělení psychiatrickém, paliativním příp. dalších.     Akreditace pro vzdělání       Akreditace pro obor pneumologie a ftizeologieAkreditace pro obor klinické psychologieAkreditace pro obor psychiatrie
Více

REALIZUJEME