verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Nacházíte se na stránce:Aktuality

Aktuality

V Albertinu máme nově NEMOCNIČNÍ KAPLANKU

20.1.2023 - Webpage Administrátor
Duchovní péče je součástí komplexní péče o pacienta. Duchovní potřeby má každý člověk bez rozdílu vyznání či náboženského přesvědčení.V období nemoci si lidé ve zvýšené míře kladou existenciální, duchovní a náboženské otázky po smyslu života nebo po smyslu nemoci a s ní souvisejícího utrpení. Tyto otázky probouzejí touhu po sdílení s druhým člověkem, po přijetí, naslouchání či odpuštění. Na tyto potřeby reaguje profesionální služba nemocniční kaplanky, která je součástí týmu pracovníků paliativního týmu a slouží všem pacientům na všech oddělení, bez rozdílu vyznání či světového názoru, ale i jejich blízkým a rovněž pracovníkům Albertina. Nemocniční kaplan je kvalifikovaná osoba, která má na poskytování své služby příslušné teologické vzdělání na magisterském stupni a specializační kurz Nemocniční kaplan, je k této službě delegován na základě společného pověření České biskupské konference a Ekumenické rady církví. Nemocniční kaplan nabízí pacientům, jejich příbuzným i zdravotnickému personálu nemocnice osobní setkání a rozhovor, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci, hledání cest, jak důstojně zvládat obtížnou situaci, překonávat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Pacientům, kteří o to projeví zájem, nabízí četbu Bible či jiné duchovní literatury, duchovní rozhovor, modlitbu a požehnání a zprostředkování svátostí a obřadů. Pokud o to pacient požádá, zprostředkuje kaplan i návštěvu duchovního podle pacientova přání a vyznání. Služba nemocničního kaplana je vykonávána empatickým přístupem s respektem k lidské důstojnosti a osobnímu přesvědčení pacientů, jejich blízkých i nemocničního personálu. Nemocniční kaplan se řídí etickým kodexem a je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mají osobní a důvěrný charakter. Nemocniční kaplankou v Albertinu je Mgr. Marie Souradová, zároveň zdravotní sestra na oddělení paliativní a hospicové péče. Kontakt: souradova@albertinum.cz  Mgr. Simona Žabková, vrchní sestra paliativní a hospicové péče  
Více

Dar na nové sanitní vozidlo

12.1.2023 - Webpage Administrátor
Dar na nové sanitní vozidlo Po předchozích jednáních s ředitelem a jednatelem společnosti MAREK zemědělská technika s.r.o. se sídlem Helvíkovice 33 panem Bc. Jiřím Markem, byla dne 5. ledna 2023 uzavřena a podepsána darovací smlouva mezi naším zdravotnickým zařízením a uvedenou společností na finanční dar ve výši 750 tis. Kč. Tyto prostředky jsou účelově vázány na sdružení prostředků pro nákup nového sanitního vozidla, které nahradí sanitní vozidlo 9 let staré s proběhem téměř 300 tis. km. Daru si velice vážíme, neboť se jedná o jednu z nejvyšších částek, která nám byla dárcem v historii Albertina poskytnuta. Ředitel Bulíček opakovaně společnosti a panu Markovi poděkoval, neboť zejména v této době není standardní darovat finanční prostředky a už vůbec ne v takové výši. Vzhledem k aktuálním cenám nových sanitních vozidel na trhu, zjištěných jeho průzkumem a splňujících požadavky vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a normy ČSN EN 1789 (842110) v platném znění, bude nutné nákup sanitního vozidla dofinancovat vlastními prostředky naší organizace ve výši cca 800 tis. Kč. Po schválení naším zřizovatelem zastoupeným náměstkyní hejtmana Pardubického kraje Ing. Michaelou Matouškovou, MPA a vedoucím odboru zdravotnictví Mgr. Bc. Pavlem Čechem budou zpracovány zadávací podmínky výběrového řízení na dodavatele nového sanitního vozidla a budeme se těšit na nabídky, které vyhodnotí ředitelem jmenovaná výběrová komise. Poté bude vozidlo objednáno a zakoupeno. Bohužel, v rámci dodržení platné legislativy a s ohledem na současný stav automobilového průmyslu, bude tento proces trvat v řádu týdnů či měsíců.   Ing. Rudolf Bulíčekředitel 
Více

REALIZUJEME